TR| EN
İş Ahlaklı ve Davranış
İş Ahlakı ve Davranış Kodları

 ALKOR ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

Dürüstlük, şeffaflık ve sorumluluk her zaman çalışma kültürümüzde belirleyici rol oynamıştır. Faaliyetlerimizi yüksek bir dürüstlük anlayışı içerisinde yürütmek, müşterilerimiz, ortaklarımız, çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımız nezdindeki güvenilirlik ve itibarımızın muhafaza edilmesi açısından elzemdir. Bu güven ve itibarın muhafaza edilmesi bir yandan iş yaparken şeffaflığı, öte yandan işletme varlıkların ve bireylerin mahremiyetinin korunması için gizliliği gerektirir.

Çalışmalarımızda, şeffaf bir ortam yaratmak, hepimiz için büyük bir önceliktir. İş Ahlakı Kurallarımız, faaliyetlerimizi ve pazar ile iletişimimizi adil ve dürüst olarak gerçekleştirme vaadimizdir. Yönetim Kurulu ve Yönetim Ekibi üyelerinden her bir ALKOR personeline kadar herkes, bu standartları karşılamakla yükümlüdür.

İş Ahlakı Kuralları, aşağıdakiler dâhil olmak üzere sorumlu iş yapmak konusundaki şirket taahhüdümüzü yansıtır:

•Sorumlu kurumsal bireyler olmak

•İşletme operasyonlarının tümünde insan haklarına saygı göstermek

•İşçi Sağlık ve iş güvenliğin sağlanması

•Sürdürülebilir gelişimi teşvik

•Davranış Kuralları'nda belirtildiği gibi BM Küresel İlkeler Sözleşmesi prensiplerinin desteklenmesi

Kurallar, ayrıca ALKOR'un bir çalışanı, bir taşeron ya da özel bir yüklenicisi olarak ALKOR için çalışma yapan herkesi ve ALKOR'un personel yönetimi altında ya da ALKOR tesislerinde çalışan tüm bireyler için de kurallar içerir:

•Yürürlükteki kanunlara, kurallara ve düzenlemelere her zaman riayet etmek

•Mali raporlarda eksiksiz, adil, doğru, zamanında ve anlaşılır bilgiler vermek

•Menfaat çatışmalarının üstesinden uygun bir şekilde gelmek

•Şirket varlıklarını korumak ve gereğince kullanmak

•Kamuya açık olmayan bilgileri korumak

 

Kurallara uyma sorumluluğumuz

ALKOR için çalışan herkesin burada belirtilen şirket taahhütlerini desteklemek ve bu doğrultuda çalışmak ve yürürlükteki tüm kanunlarla birlikte bize yöneltilen kuralları uygulamak için Kuralları gözden geçirmesi gerekir. Ayrıca, ALKOR'un Grup politikaları, yönetmelikleri ve talimatlarının yanı sıra yerel yönetmelikleri ve talimatları da takip etmemiz gerekir; bunu yapamamanız, iş sözleşmenizin feshi ve /veya hukuki ve cezai sorumluluklar dâhil disiplin müeyyidelerine neden olabilir. 

Yöneticilerimize yüklediğimiz sorumluluklar daha fazladır. Eylemleri sayesinde kurallara uymanın önemini ortaya koyacak olan onlardır. Örnek olmak ve ayrıca soruları olan ya da muhtemel ihlalleri ihbar etmek isteyen çalışanlar için ulaşılabilir olmak da kritik önem taşımaktadır.

Yöneticiler, bu Kurallar'a saygı gösterildiğinden ve kendi organizasyonları içinde uygulandığından emin olmakla yükümlüdür. Yöneticiler, ahlaka aykırı davranışlara göz yummamalıdır.

Uygunluk sorunlarının bildirilmesi

ALKOR için çalışan bireyler – ALKOR'un personel yönetimi altında veya ALKOR tesislerinde çalışanların iyi niyet kuralları çerçevesinde, kanun veya İş Ahlakı Kurallarımızın bir ihlali niteliğinde olduğunu düşündükleri her türlü davranışı, yöneticilerine veya faaliyet gösterilen ülkedeki yerleşik prosedüreleri uyarınca yetkili makamlara ihbar etmeleri teşvik edilir. İhbar edilmek istenen duruma yönetici de dâhilse veya belirtilen endişeleri uygun şekilde ele alamıyor veya alamamış ise, çalışanlara meseleyi daha yüksek bir yöneticiye veya faaliyet gösterilen ülkedeki yerleşik prosedürler uyarınca ihbar etmeleri tavsiye edilir.

Tedarikçiler, müşteriler ve diğerleri – Tedarikçiler, müşteriler ve ALKOR faaliyetlerine dahil olan diğer iş ortakları, kanunlara veya İş Ahlakı Kurallarının ihlaline ilişkin şüphelendikleri durumları, yerel operasyon yöneticilerine veya faaliyet gösterilen ülkedeki yerleşik prosedürler uyarınca ihbar edebilirler.

Yöneticilerin meseleleri ciddiyetle ele almaları, ahlak kuralları, değerler ve prosedürler ile yerel kanunlar ve yönetmelikler doğrultusunda, tatmin edici bir çözüm temin etmek üzere gayret göstermeleri beklenmektedir. ALKOR, iyi niyet ile, gerçekleşen veya şüphelenilen ihlalleri ihbar etmelerinden dolayı çalışanlarına herhangi bir ayrımcılık veya misilleme yapılmasını kabul etmeyecektir.

Kurumsal bireyler olarak yükümlülüklerimiz

Ekonomik refah ve sosyal adalete katkıda bulunan ve sürdürülebilir kalkınma sorunlarının birçoğuna çözüm getiren iletişimin temel bir insan ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. Sosyal ve ahlaki açıdan sorumlu bir şekilde davranmanın önemli olduğuna inanıyor ve iş yaptığımız toplumlarda sorumlu bireyler olmak için çaba gösteriyoruz. ALKOR; insan hakları, çalışma standartları, çevre yönetimi ve yolsuzlukla mücadele konularını içeren 10 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 10 prensibini sürdürmek konusunda kararlıdır. Bu prensipler, sorumlu iş yapma konusundaki yaklaşımımızın temelini oluşturmaktadır. ALKOR markasının daima insan haklarına saygı, adil ve güvenli çalışma koşulları, ahlaki ve çevreye duyarlı iş uygulamalarını çağrıştırması önemlidir.

İşletme operasyonlarının tümünde insan haklarına saygı göstermek

ALKOR, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile örgütlenme ve toplu sözleşme özgürlüğü, zorla çalıştırma, çocuk işçiliği ve ayrımcılığı konu edinen Uluslararası Çalışma Örgütü'nün Çalışma Yaşamında Temel İlke ve Haklar Bildirgesi dahil olmak üzere tüm evrensel insan haklarına saygı gösterir. İşletme operasyonlarımızın tamamı boyunca, BM Ticaret ve İnsan Haklarına İlişkin Yol Gösterici İlkeleri uygulamak konusunda kararlıyız. Gizlilik ve güvenlik, ALKOR tarafından sağlanan ürün ve hizmetlerde özellikle dikkat edilen önemli unsurlardır; ürünlerimizi ve iş süreçlerimizi düzenlerken, ürün ve hizmetlerimizin tüm aşamalarında insan haklarının gizlilik ve ifade özgürlüğü bakımından korunması için çalışıyoruz.

 

Sağlık ve güvenlik

ALKOR, farkındalık, önlem ve özeni teşvik ederek, yüksek iş sağlığı ve güvenliği kültürünü sürdürmeye kararlıdır.Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak üzere günlük operasyonlarımızda, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve diğer paydaşlarımızla işbirliği içinde çalışırız. Taahhüdümüzü, belgelenmiş bir yönetim kontrolleri sistemi aracılığıyla ve gerekli tüm faaliyetleri yerine getirerek ortaya koyuyoruz. Bu denetimleri uygulayarak, ALKOR için çalışan herkesin yaşamını ve sağlığını korumak isteyen ve ALKOR'un ve müşterilerimizin ticari çıkarlarını ve marka değerini korumaya çalışan sorumlu bir işveren olarak hareket etmekteyiz.

Sürdürülebilir gelişim taahhüdü

ALKOR, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneklerini tehlikeye atmadan bugünün ihtiyaçlarını karşılayan gelişimi sağlamak üzere toplumun sürdürülebilir kalkınmasına destek olmak konusunda kararlıdır. Sürdürülebilirliği, uzun vadeli sosyal adalet, ekonomik refah ve gelişmiş çevresel performans olarak tanımlıyoruz. ALKOR, mükemmel sürdürülebilirlik performansına sahip ürün, hizmet ve çözümler geliştirmek, üretmek ve sunmak için çalışır. Toplumun sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak üzere, operasyonlarımızın olumsuz etkilerini azaltmak ve teknolojimizin olumlu etkilerini en üst seviyeye çıkarmak için çalışmaya devam edeceğiz.

Davranış Kuralları

Davranış Kurallarımız, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi prensiplerine dayanmaktadır ve insan haklarına saygı duymak ve adilane çalışma şartlarını, güvenli çalışma ortamını, yüksek ahlaki standartları desteklemek, çevresel sorunlar karşısında sorumlu yönetim sağlamak amacıyla dünya çapında tüm ALKOR ürün ve hizmetlerinin üretimi, tedariki ve desteği dahil olmak üzere şirketin tüm operasyonlarında uygulanacaktır. Davranış Kuralları'nın sağladıkları;Tüm bireyler, barışçıl ve hukuka uygun olarak işçi dernekleri kurmak ya da seçtikleri işçi derneklerine katılmak ya da katılmamak konusunda özgür olmalı ve toplu pazarlık hakkına sahip olmalıdır. ALKOR çocuk işçilerin çalıştırılmasını kabul etmemektedir.Hiçbir birey ırkı, ten rengi, cinsiyeti, cinsel tercihi, medeni durumu, hamileliği, ebeveynlik durumu, dini, siyasi görüşü, milliyeti, etnik kökeni, sosyal kökeni, sosyal statüsü, yerli olma durumu, fiziksel engelli olma durumu, yaşı veya sendika üyeliği, veya yerel yasalar tarafından korunan başka herhangi bir özelliğinden ötürü ayrımcılığa maruz kalmamalıdır. Tüm bireyler istihdamlarıyla ilgili temel şart ve koşulları bilmeli ve aynı tecrübeye, performansa ve niteliklere sahip tüm bireyler, eşit şartlarda eşit çalışma karşılığında, eşit olarak ücretlendirilmelidir. Çalışanların sağlığı ve çalışma ortamının güvenliği her zaman öncelikli önem teşkil eder. Bu çalışma koşullarının tüm yönleri için geçerlidir.Davranış Kuralları'na saygı göstermek ve teşvik etmek tüm ALKOR çalışanlarının sorumluluğundadır ve ALKOR çalışanlarının Davranış Kuralları'na uygun bir şekilde muamele görmelerini sağlamak ise tüm yöneticilerle birlikte ALKOR birimlerinin ve şirketin sorumluluğundadır. Tedarikçiler ve onların taşeronlarının, Çalışma Kurallarına uymaları ve uygunluğu doğrulamaları istenmektedir.

ALKOR'un bir çalışanı, bir taşeron ya da özel bir yüklenici olarak ALKOR için çalışma yapan herkes için geçerli kurallar

Kanunlar, kurallar ve yönetmeliklere riayet

ALKOR, çalışmaları ile ilgili olan tüm kanun ve yönetmeliklere riayet edecektir. ALKOR'daki çalışmalarınız kapsamında, çeşitli kanuni meseleler ile karşı karşıya gelebilirsiniz. Yürürlükteki herhangi bir kanun veya yönetmelik ihlali hem ALKOR hem de ilgili bireyler için ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle, aşağıda belirtilenler dâhil olmak üzere ilgili kanun ve yönetmeliklerle ilgili bilgi sahibi olmak ve onlara uygun davranmak sizin sorumluluğunuzdadır. Uluslararası faaliyetler – Uluslararası faaliyetlere katılımımız ile ilgili belirli kanun ve yönetmelikler mevcuttur. Uluslararası ticari işlemlerde bulunan herkes, yürürlükte olan tüm yerli ve yabancı kanun ve yönetmeliklere aşina olmak ve bunlara uymak zorundadır; örneğin ihracat ve ithalat düzenlemeleri, boykot karşıtı hükümler, geçerli ticari ambargolar ve yaptırımlar.

– ALKOR, adil rekabeti yaygınlaştırma hususunda gayret göstermektedir. Adil rekabet, işletme gelişimi ve yeniliğin temelini oluşturmaktadır. ALKOR için çalışan herkes, açık pazarda, mümkün olabildiğince büyük bir gayretle ve yapıcı olarak rekabet etmeli, aynı zamanda ALKOR’un faaliyet gösterdiği her ülkedeki tröst kurmayı önleyici kanunlara da istikrarlı olarak riayet etmelidirler. Tröst kurmayı önleyici kanunlarla ilgili konular; kurum içinde bu hususların idaresi ve koordinasyonundan sorumlu olan Grup Hukuk Departmanı tarafından mahkeme veya ilgili makamlarla uyumlu bir şekilde ele alınmalıdır.

– ALKOR katı muhasebe prensip ve standartlarına göre hareket etmek, mali bilgileri doğru ve eksiksiz olarak bildirmek ve muhasebe işlemleri ile mali raporlamanın geçerli kanunlara, yönetmeliklere uygun olmasını temin etmek üzere, uygun dâhili kontroller ve süreçler oluşturmak ile yükümlüdür. Şirketimizin bu konudaki gayretlerine destek olmalısınız.

– ALKOR, çalışanlarına, iş ortaklarına, dış iş gücüne, müşterilerine ve son kullanıcılara ilişkin bilgiler gibi kişisel bilgilerin gizliliğini korumak konusunda kararlıdır. ALKOR, kişisel bilgilerin korunması ile ilgili kanunları uygulamakla yükümlüdür. Kişisel bilgilere erişim hakkına veya bu bilgileri işleme süreçlerine dâhil olduğunuzda, ilgili kanun gereklerine ve sözleşme şartlarına aşina olmak ve bunlara uygun davranmakla yükümlü olursunuz.

İletişim ve mali bilgiler

ALKOR çalışanlarının, faaliyetlerin iyileştirilmesindeki rollerini arttırmak üzere, kendi birimlerinin operasyonel ve mali performansını iyi anlamaları önemlidir. Mali raporlama faaliyetlerinde görev alan herkes, ALKOR’un hükümet kurum ve kuruluşlarına veya resmi makamlara veya diğer kamu görevlilerine verdiği rapor ve belgelerde, daima tam, adil, doğru, zamanlı ve anlaşılır bilgiler temin edeceklerdir.

Menfaat çatışmalarının üstesinden gelmek

Bizler, çalışmalarımıza dair kararları, şahsi hususlar veya ilişkilerden ziyade, Grubun menfaatlerini göz önünde bulundurmak suretiyle vermekteyiz. ALKOR’un menfaati doğrultusunda bağımsız bir şekilde değerlendirme yapmamıza müdahale eden veya buna etkisi bulunan herhangi bir durum söz konusu olduğunda, buna menfaat çatışması adı verilmektedir. Şahsi menfaatlerimizin, Grup menfaatleri ile çatışacağı veya hatta çatışır izlenimi uyandıracağı durumlardan kaçınmamız gereklidir.Aşağıda, bilhassa dikkatli olmamız gereken durumlara dair örnekler verilmektedir:

İş imkânları – ALKOR’un menfaatlerine aykırı ise, ALKOR’a yönelik görev tanımınız dâhilinde bulmuş olduğunuz iş imkânlarından faydalanamazsınız. Ayrıca, ALKOR’a ait varlıkları, bilgilerini veya ALKOR’dakimevkiinizi, şahsi kazancınız için başka herhangi bir şekilde kullanamazsınız.

Diğer Çalışmalar – ALKOR dışında, ALKOR’daki işinizin performansına olumsuz etki edebilecek ya da çıkar çatışması yaratabilecek, ücretli ya da ücretsiz herhangi bir işi kabul etmemelisiniz. ALKOR çalışanları, ALKOR’a ait sorumlulukları için ayırdıkları zamandan alan ve ilgilerini başka yöne çeken veya ALKOR’a ait sürelerde çalışmalarını gerektiren dışarıdan işler yapamazlar. ALKOR çalışanları, herhangi bir BT kuruluşu veya tedarikçi firmadan, müteahhitten, ajanstan, müşteriden veya ALKOR rakiplerinden iş kabul etmemek sureti ile, herhangi bir potansiyel menfaat çatışmasından kaçınmalıdır.

Kurul üyelikleri ve diğer dış bağlantılar – ALKOR çalışanları, herhangi bir menfaat çatışmasına yol açıyorsa, kar amacı güden bir kurumun veya bir hükümet makamının ya da benzer bir organın yönetim kurulunda çalışamaz. Tüm bu hizmetler, önceden yöneticiniz tarafından onaylanmalıdır. ALKOR ile bir menfaat çatışması potansiyeli söz konusu değilse, sivil toplum örgütlerinin veya toplum kuruluşlarının yönetim kurullarında hizmet verilmesi önceden onaya tabi değildir.

Siyasi faaliyetler – ALKOR, siyasi partilere veya komisyonlara veya şahıs olarak siyasetçilere, katkıda bulunmayacak, ödeme yapmayacak veya başka herhangi bir şekilde, doğrudan veya dolaylı olarak, herhangi bir destekte bulunmayacaktır. ALKOR adına veya kurumsal fon ve kaynakları kullanmak sureti ile, herhangi bir siyasi katılımda bulunamazsınız. Hediyeler, imtiyazlar, masrafların ödenmesi ve ağırlama

 – Kanunlara aykırı olarak veya ALKOR’un veya üçüncü bir şahsın ilgili çalışma ve görevlerinin yerine getirilmesinde verilecek mesleki yargınızı etkilemek üzere veya etkilediği izlenimini verecek şekilde, bir üçüncü şahsa hediye, imtiyaz, masraf ödemesi veya ağırlama kabul veya teklif edemezsiniz. Rüşvet, komisyon ve benzeri ödemeler

 – Hiç kimse, bir ALKOR veya üçüncü taraf çalışanına veya diğer temsilci ve yan kuruluşlarına, doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir rüşvet, komisyon veya diğer kanuna veya ahlaka aykırı imtiyaz teklif edemez, veremez ve bu kişilerden, belirtilen ödeme ve ayrıcalıkları talep veya kabul edemez. Söz konusu herhangi bir teklif veya ayarlama hakkında derhal Grup Hukuk Departmanına raporlama yapılmalıdır. Menfaat çatışmalarının bildirilmesi

 – ALKOR, bir menfaat çatışmasına yol açma ihtimali olan durum veya işlemleri bildirmenizi gerekli kılmaktadır. Bir menfaat çatışması arz eden veya üçüncü tarafların bir menfaat çatışması olarak algılayabilecekleri bir işlem veya herhangi başka bir ayarlama içerisinde yer aldığınızdan şüphelenmekte iseniz, bunu yöneticinize veya Grup Hukuk Departmanına bilgi veriyor olmalısınız. Yöneticiniz veya Grup Hukuk Departmanı, sizinle çalışarak, bir menfaat çatışması olup olmadığını ve eğer varsa, bunun en iyi ne şekilde ele alınacağını tespit edecektir. Menfaat çatışması arz eden işlem veya düzenlemeler, otomatik olarak men edilmemekle beraber, bu işlem veya düzenlemelerden bazıları istenmiyor olabilir ve üst yönetime ait üyeler gibi bazı kişiler için söz konusu işlem veya düzenlemeler, Yönetim Kurulu’nun onayını gerekli kılabilir.

Şirket varlıklarının koruması ve uygun şekilde kullanılması

ALKOR, fiziksel varlıklar, özel bilgileri ve fikir hakları dâhil olmak üzere, pek çok varlığa sahiptir. Sizlere emanet edilen ALKOR varlıklarını korumakla ve genel anlamda ALKOR varlıklarının korunmasına yardımcı olmakla yükümlüsünüz. Bunun için, ALKOR’un güvenlik yönergelerini bilmeniz ve anlamanız gerekmektedir. Dikkatli olmalı ve ALKOR varlıklarındaki herhangi bir kaybı veya kayıp riskini, bilginiz olur olmaz yöneticinize bildirmelisiniz.Aşağıda, bilgilerin, iletişim sistemlerinin ve fikri mülkiyetin dâhili ve harici olarak ele alınmasıyla ilgili belirli talimatlar yer almaktadır.Fikri mülkiyet – Fikri mülkiyet, çeşitli varlıkları ihtiva etmektedir, bunlara örnek olarak, bilgisayar programları, teknik belgeler ve icatlar verilebilir. Bazı fikri mülkiyet durumları; telif hakları, patent hakları, ticari marka hakları vs. vasıtası ile özel korumaya tabidir veya sonradan tabi tutulabilir.Fikri mülkiyet, ALKOR için son derece değerli bir varlık olup, buna ilişkin gerekli özen gösterilmelidir. Bu değerli varlıkları korumak üzere ne şekilde hareket edeceğinize dair talimatlara uymalı ve tereddütte düştüğünüz durumda uygun talimatları talep etmelisiniz.Uluslararası sözleşmelerde, ilgili ülke kanunlarında ve ALKOR ile anlaşmalarında belirtilen istisnalar saklı kalmak üzere istihdamları çerçevesinde, ALKOR çalışanları tarafından oluşturulan fikri mülkiyetler, kanun gereği ve/veya iş sözleşmeleri veya diğer anlaşmalar vasıtası ile,ALKOR’a devir ve tahsis edilir.

ALKOR BT kaynaklarının kullanımı – İletişim sistemleri ve İnternet bağlantıları da dahil olmak üzere ALKOR’un BT kaynakları, ALKOR çalışmalarının gerçekleştirilmesi amacı ile veya yönetiminiz ya da geçerli Grup yürütme belgeleri tarafından yetki verilen diğer amaçlar doğrultusunda kullanılmalıdır. ALKOR'un BT kaynaklarına, ALKOR tarafından temin edilmemiş cihazlar ve depolama medyası ile erişmek üzere, yönetim tarafından yetkilendirilmiş olabilirsiniz. Yürürlükteki kanunların izin verdiği ölçüde, ALKOR'un BT ortamına (ALKOR tarafından temin edilmiş olsun ya da olmasın) herhangi bir cihaz veya depolama aygıtları ile yapılan erişimler; yüklü yazılımlar, USB depolama, güvenlik duvarları, yönetici bilgileri, ilave ağ bağlantıları, şifreleme, anti virüs veya zararlı yazılımlar ve bileşenlerini vs. denetlemek amacıyla kontrol edilebilir. Sizden, ALKOR işinin korunması ve ALKOR BT kaynaklarının kabul edilemez kullanımının tespit edilmesi amacıyla, ALKOR BT kaynaklarına erişim veya ALKOR bilgilerinin depolanması için kullanılan herhangi bir cihaz ve depolama medyasına erişim sağlamanız istenebilir. Böyle bir istek yalnızca yetkili güvenlik birimi tarafından ve uygun usuller kullanılarak gerçekleştirilebilir. ALKOR BT kaynaklarının kabul edilemez kullanımı şunları içerir: Sahtekârlık, taciz, tehdit amaçlı, kanuna aykırı, ırkçı veya cinsel çağrışımlı, ahlaka aykırı, tehditkâr, karalayıcı veya profesyonel ortamlara başka herhangi bir şekilde aykırı olan malzeme ve bilgileri işlemek, göndermek, almak, erişmek, görüntülemek, kaydetmek, yazdırmak veya başka herhangi bir şekilde dağıtımını yapmak.ALKOR’dan ayrıldığınız zaman – ALKOR’a ait bilgileri ihtiva eden belgeler ve diğer herhangi bir ortamda kayıtlı bilgiler dahil olmak üzere, tüm ALKOR varlıklarını iade etmelisiniz. ALKOR’a ait bilgilerin kullanımı ve ifşa edilmesine ilişkin kısıtlamalar, ALKOR'dan ayrıldıktan sonra da sizler için bağlayıcıdır.

Bilginin korunması

ALKOR için çalışan kişiler, ALKOR’a ve bazı durumlarda üçüncü taraflara ait bilgilere erişim hakkına sahiptir. Söz konusu bilgiler, mali bilgiler, iş planları, teknik bilgiler, çalışan ve müşterilere ait bilgiler ve diğer türden bilgiler olabilir. Bunlara yetkisiz erişim ile bunların kullanılması ve ifşa edilmesi, ALKOR’a veya üçüncü taraflara zarar verebilir ve dolayısıyla, usulüne uygun olarak yetkilendirilmediğiniz takdirde, bu bilgilere erişmenize, bunları kullanmanıza veya ifşa etmenize müsaade edilmemektedir. Bu bilgilere izinsiz erişilmesi, kullanılması ve ifşa edilmesi gizlilik yönetmelikleri dâhil olmak üzere yasaların ihlali anlamına gelebilir. Sahip olduğunuz yetkiyle ilgili şüpheye düştüğünüz zaman, yöneticinizin talimatlarına başvurmanız ve bunlara uymanız gerekir.ALKOR’un, müşterilerimizin, iş ortaklarımızın ALKOR tarafından halka açıklanmamış bilgileri ifşa etme şu kişiler haricinde yasaktır: ALKOR’da çalışmakta olup işleri gereği bilgiye erişim ihtiyacı olan ve bu erişim için haklı gerekçeleri bulunan kişiler,ALKOR tarafından bu bilgileri almak üzere yetkilendirilmiş bulunan diğer kişiler veya ALKOR çalışmalarınız gereği bu bilgileri vermeniz gereken kişiler ve tedarikçi firmalarımızın gizli ve diğer özel bilgilerini korumak ALKOR ve müşterilerine, iş ortaklarına ve tedarikçilerine ait kamuya açık olmayan bilgilerin korunmasına yardımcı olacak bazı kurallar şunlardır:

 Gizli bilgilere, ALKOR’daki görevleriniz ve çalışmalarınız haricinde doğrudan veya dolaylı olarak erişim sağlamayınız, bunları çoğaltmayınız, kopyalamayınız veya kullanmayınız. ALKOR'daki işinizden ayrılırken, gizli bilgilere erişmek veya bu bilgileri kullanmak için sahip olduğunuz tüm yetki ve izinler sona erer ve sizde bulunan tüm bilgilerin iade veya bertaraf edilmesi gerekir.Gizli bilgilerin herhangi bir şekilde haksız olarak kullanıldığını öğrenmeniz durumunda, derhal yöneticinizi haberdar ediniz ve bu bilgileri korumak üzere, ALKOR ile tam bir işbirliği içinde çalışınız.Gizli bilgileri, ALKOR tarafından temin edilmemiş özel bilgisayarlarda veya diğer depolama ortamlarında saklamayınız. Üçüncü taraf bulut hizmetleri ya da diğer çevrimiçi barındırma hizmetleri, yalnızca ALKOR Grup tarafından bu amaç için onaylanmış ise gizli bilgileri depolamak için kullanılmalıdır. ALKOR için çalışan kişilere verilen erişim izinleri ve yetkiler, yalnızca amaçlandıkları şekilde kullanılabilir. Parolalar, pin kodları ve benzeri bilgiler, hiçbir koşulda yetkisiz kişilerle paylaşılmamalı ve bu kişiler tarafından kullanılmak üzere temin edilmemelidir.